UPHILL MTB RYSIANKA 2021

ZAPISY: http://www.bgtimesport.pl

1. CEL IMPREZY

a. Popularyzacja kolarstwa górskiego

b. Popularyzacja zdrowego stylu życia

c. Promocja walorów turystycznych Beskidu Żywieckiego

d. Promocja Gminy Węgierska Górka oraz okolic

2. ORGANIZATOR Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

3. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

www.rysiankateam.pl

kontakt@rysiankateam.pl

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

11.07.2021 Niedziela, Żabnica gmina Węgierska Górka

Start godz. 10.00

Miejsce startu: Żabnica Kamienna (ostatni przystanek)

Miejsce mety: obok schroniska PTTK Hala Rysianka

5. BIURO ZAWODÓW:

W dniu imprezy (11.07.2021) od godz. 8:30 – 9.30

Żabnica Kamienna (ostatni przystanek – pętla autobusowa)

6. FORMUŁA I TRASA ZAWODÓW

Formuła zawodów: Zawody rozgrywane będą w formie jazdy indywidualnej na czas, start indywidualny z 15 sekundowym interwałem, wyniki ustalane będą na podstawie czasów netto.

Parametry trasy: ok. 10km i 700m przewyższenia, dwa krótkie zjazdy, 1% – asfalt, 99% – drogi leśne różnej jakości, trasa w 100% „do wyjechania”.

Opis trasy: start w okolicach ostatniego przystanku autobusowego w Żabnicy (Żabnica Kamienna). Pierwsze 2km jedziemy drogą leśną dobrej jakości, szeroką, utwardzaną, skręcamy ostro w prawo. Kilka ażurów i w lewo na leśny chodnik wyprowadzający na grzbiecik (tzw. Dadoki). Dalej płasko w stronę Hali Boraczej, przy wylocie na halę ostro w lewo. Zaczynamy wspinaczkę na Halę Redykalną, w dolnej części drogą leśną a dalej szlakiem turystycznym. Na Hali Redykalnej skręcamy w lewo i przez Redykalny Wierch, Boraczy Wierch, Halę Bieguńską jedziemy w stronę Hali Lipowskiej. Mijamy schronisko na Lipowskiej, lekko w dół i płasko około kilometra. Ostatni podjazd na Hali Rysiance, około 300m stromo pod górę, meta usytuowana będzie obok schroniska na Hali Rysiance.

7. PROGRAM ZAWODÓW

Biuro zawodów 8:30 – 9:30

Przyjmowanie depozytów 9:00 – 9:30

Odprawa techniczna 9:50

Start pierwszego zawodnika 10:00

Przewidywany czas pierwszego zawodnika – 40 minut

Dekoracja Zwycięzców – ok. godz. 13.00 – Schronisko PTTK Hala Rysianka

8. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach wiekowych

Młody Ryś i Młoda Rysica – do 16 lat (urodzeni w/po 2005) UWAGA! Czytaj Warunki uczestnictwa, punkt 6 (poniżej)

K1 i M1 – od 17 do 40 lat (urodzeni 1981 – 2004)

K2 i M2 – powyżej 40 (urodzeni w/przed 1980)

9. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawody mają charakter otwarty, może w nich startować każdy komu stan zdrowia oraz poziom wytrenowania pozwala na pokonanie trasy zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

  1. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz internetowy, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami
  2. Dokonanie opłaty startowej, w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem
  3. Podpisanie karty zgłoszeniowej w Biurze zawodów
  4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów
  5. Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
  6. Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w zawodach pod warunkiem, że prawny opiekun będzie poruszał się razem z nim na trasie, a  przez cały czas trwania imprezy będzie odpowiedzialny za niego.
  7. Każdy uczestnik Zawodów jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze w kasku sztywnym
  8. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie

WAŻNE

Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

10. ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Rejestracja zawodników odbywa się przez formularz internetowy na stronie www.bgtimesport.pl do dnia 08.07.2021. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej.

11. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:

50 zł – termin wpłaty do 08.07.2020 (czwartek)

70 zł – termin wpłaty od 09.07.2020 oraz w Biurze zawodów

WAGA! Dla członków stowarzyszenia RYSIANKA opłata promocyjna wynosi 25 zł, jednak warunkiem jest dokonanie opłaty przelewem do dnia 08.07.2020, po tym terminie obowiązuje opłata standardowa (70zł).

Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line podczas rejestracji na zawody, lub przelewem na konto bankowe:

36 8131 0005 0018 4003 2000 0010

Kod SWIFT: POLUPLPR

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

ul. Wyspiańskiego 22,
34-350 Węgierska Górka

Tytuł wpłaty: uphill 2021 – imię i nazwisko

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

• numer startowy

• zabezpieczenie medyczne

• elektroniczny pomiar czasu

• oznakowaną trasę

• napoje na mecie

• puchary i nagrody dla zwycięzców

• obsługę techniczną

• dobrą zabawę i super atmosferę

• dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów

13. WYNIKI I NAGRODY

  1. Pierwsze trzy miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn
  2. Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w ceremonii dekoracji.

14. OCHRONA PRZYRODY

a. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa Zawodów, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, itp.

b. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów

c. Zakazane jest schodzenie z wyznaczonej trasy Zawodów

d. Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

15. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Rower – Zawodnik musi posiadać sprawny rower ze standardowym wyposażeniem, ze względu na rodzaj nawierzchni oraz ukształtowanie trasy zalecamy używanie roweru typu MTB. Zabronione jest używanie roweru z jakimkolwiek wspomaganiem napędu.

Kask – Zawodnik musi posiadać kask sztywny rowerowy, kask musi być na głowie zawodnika zapięty paskiem pod brodą podczas trwania całego wyścigu.

Numer startowy – musi być umieszczony na kierownicy roweru w widoczny sposób.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Organizatora, ogłoszone w osobnym komunikacie.

c. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

d. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym

organizatorów na najbliższym punkcie kontrolnym lub na numer telefonu alarmowego podany przed startem. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

e. Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy.

f. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia, zmiany czasu startu lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.

g. Numer telefonu alarmowego zostanie podany w komunikacie biura zawodów.

17. DODATKOWE INFORMACJE

Informacje na temat zawodów będą umieszczane na stronie: www.rysiankateam.pl. i stronie fb

DOŁĄCZ DO NAS