Regulamin

Beskidy FAT BIKE Challenge 2019

3.02.2019

Regulamin zawodów

1. CEL IMPREZY

a. Popularyzacja kolarstwa górskiego w Polsce

b. Popularyzacja zdrowego stylu życia

c. Promocja walorów turystycznych Beskidu Żywieckiego i Śląskiego

d. Promocja Gminy Węgierska Górka

2. ORGANIZATOR

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

3. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

www.rysiankateam.pl

kontakt@rysiankateam.pl

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

3.02.2019 Niedziela, Węgierska Górka , woj. śląskie

Start godz. 11.00

Miejsce startu i mety: Ośrodek Wczasowo – Rekreacyjny „Jaz”, ul.3 – go Maja 4

5. BIURO ZAWODÓW:

W dniu imprezy (3.02.2019) od godz. 9:00 – 10.30

Ośrodek Wczasowo – Rekreacyjny „Jaz”

6. FORMUŁA I TRASA ZAWODÓW

Formuła zawodów: Zawody rozgrywane będą w formie startu wspólnego, zawodnicy klasyfikowani będą według kolejności przybycia na metę. Maksymalna liczba zawodników 200 osób.

Opis trasy: Trasa zawodów o długości około 28km i przewyższeniu około 900m, prowadzić będzie w większości drogami leśnymi, w krótkich fragmentach drogami asfaltowymi oraz ścieżką rowerową. Trasa umiejscowiona będzie w Beskidzie Śląskim na zboczach Glinnego, planowane są dwa punkty żywieniowe. Mapa trasy opublikowana będzie na stronie internetowej Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy w celu dostosowania jej do warunków pogodowych panujących w dniu zawodów.

7. PROGRAM ZAWODÓW

Biuro zawodów: 9:00 – 10:30

Odprawa techniczna: 10:50

Start: 11:00

Przewidywany czas pierwszego zawodnika – 1 godz 15 minut

Przewidywany czas ostatniego zawodnika – 3 godz.

Dekoracja Zwycięzców – ok. godz. 14.00

8. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja prowadzona będzie w następujących kategoriach:

  • Kobiety (rower górski: szerokość opony do 3”)

  • Mężczyźni (rower górski: szerokość opony do 3”)

  • Kobiety (rower fat bike: szerokość opony od 3.1”)

  • Mężczyźni (rower fat bike: szerokość opony od 3.1”)

Podczas rejestracji Zawodnik będzie deklarował w jakiej kategorii wystartuje, Organizator ma prawo wyrywkowej kontroli rowerów.

9. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawody mają charakter otwarty, może w nich startować każdy komu stan zdrowia oraz poziom wytrenowania pozwala na pokonanie trasy zawodów.

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

1) Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz internetowy, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami

2) Dokonanie opłaty startowej, w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem

3) Podpisanie karty zgłoszeniowej w Biurze zawodów

5) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów

6) Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły

14 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach

7) Każdy uczestnik Zawodów jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze, w kasku sztywnym

8) Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na

stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie

9) Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad kultury oraz fair play. Zobowiązani do udzielenia pomocy zauważonemu zawodnikowi, który uległ wypadkowi, aż do momentu przybycia odpowiednich służb ratowniczych.

WAŻNE

Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub

poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub

uczestnictwem w Zawodach. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili

stosowne ubezpieczenie.

10. ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Rejestracja zawodników odbywa się przez formularz internetowy na stronie www.bgtimesport.pl

https://bgtimesport.pl/zawody/bieg/id/349

do dnia 2.02.2019 lub w Biurze zawodów dnia 3.02.2019. Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej.

11. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:

70 zł – termin wpłaty do 31.01.2019 – obowiązuje data księgowania na koncie bankowym Organizatora lub data rejestracji w systemie płatności on-line.

100 zł – termin wpłaty od 1.02.2019 oraz w Biurze zawodów (wyłącznie gotówką)

UWAGA! Dla członków RYSIANKA TEAM opłata promocyjna wynosi 30zł, jednak warunkiem jest dokonanie opłaty przelewem do dnia 31.01.2019, po tym terminie obowiązuje opłata standardowa (100zł).

Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line podczas rejestracji na zawody (forma preferowana),

lub przelewem na konto bankowe:

36 8131 0005 0018 4003 2000 0010 Kod SWIFT: POLUPLPR

Tytuł wpłaty: Fat Bike– imię i nazwisko

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

ul. Wyspiańskiego 22,
34-350 Węgierska Górka

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

numer startowy

zabezpieczenie medyczne

elektroniczny pomiar czasu

oznakowaną trasę

napoje na bufetach i mecie oraz posiłek regeneracyjny w bazie zawodów

pamiątkowy medal

puchary i nagrody dla zwycięzców.

obsługę techniczną

dobrą zabawę i super atmosferę

dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów

13. WYNIKI I NAGRODY

a. Pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach

b. Nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w ceremonii dekoracji.

14. OCHRONA PRZYRODY

a. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa Zawodów, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, itp.

b. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów

c. Zakazane jest schodzenie z wyznaczonej trasy Zawodów

d. Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

15. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Rower – Zawodnik musi posiadać sprawny rower, napędzany wyłącznie siłą ludzkich mięśni. Rowery będą podzielone ze względu na szerokość opon, do 3 cali oraz powyżej 3,1 cali, obydwie opony roweru muszą mieścić się w tym samym zakresie zakresie.

Kask – Zawodnik musi posiadać kask sztywny rowerowy, kask musi być na głowie zawodnika zapięty paskiem pod brodą podczas trwania całego wyścigu.

Numer startowy – numer dostarczony przez Organizatora musi być umieszczony na kierownicy roweru w widoczny sposób, numer nie może być modyfikowany.

Odzież – Zawodnik musi być wyposażony w odzież zapewniającą komfort termiczny podczas konkurencji

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Organizatora, ogłoszone w osobnym komunikacie.

c. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów

Zawodów.

d. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym

organizatorów na najbliższym punkcie kontrolnym. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

e. Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy.

f. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia, zmiany czasu startu lub

odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych

zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu

wpisowego.

17. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowe informacje oraz komunikaty biura zawodów umieszczane będą na stronie internetowej Organizatora: www.rysiankateam.pl oraz za pośrednictwem Facebooka – #rysiankateam

DOŁĄCZ DO NAS