Bieg Górski Żentycy

1. CEL IMPREZY

Popularyzacja zdrowego stylu życia

Promocja walorów turystycznych Beskidu Żywieckiego

Promocja Gminy Węgierska Górka oraz okolic

Promocja kultury pasterskiej Górali żywieckich

2. ORGANIZATOR

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka” i „Sopki Stopki” – Gospodarstwo Naturalne

3. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

www.rysiankateam.pl

kontakt@rysiankateam.pl

4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

18.06.2023 Niedziela, Cięcina gmina Węgierska Górka

Start godz. 11.00

Miejsce startu i mety: OSADA SOPKI STOPKI ul. Św. Katarzyny 154, Cięcina

5. BIURO ZAWODÓW:

W dniu imprezy (18.06.2023) od godz. 9:00 – 10.30, OSADA SOPKI STOPKI ul. Św. Katarzyny 154, Cięcina

6. FORMUŁA I TRASA ZAWODÓW

Dystans: 22,4 km

Suma podbiegów: 950 m

Suma zbiegów: 950 m

Rodzaj biegu: anglosaski

LIMIT: 200 startujących

Limit czasu 14 km – 2 godz.

Limit czasu meta – 3,5 godz.

Trasa przebiega szlakami turystycznymi, drogami leśnymi (częściowo utwardzonymi, nieasfaltowymi) oraz drogą asfaltową (ok. 3km) w Beskidzie Żywieckim.

Do pobrania: ŚLAD GPX Biegu Żentycy 2023, trasa taka sama jak w 2022r.

Zobacz trasę w Traseo

7. PROGRAM ZAWODÓW

9:00 – 10:30 – biuro zawodów, wydawanie pakietów startowych

10:50 – odprawa techniczna

11:00 – start wszystkich zawodników

11.10 – zawody dla dzieci

14:30 – zamknięcie trasy

14.00 – Dekoracja Zwycięzców

8. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych osobno dla kobiet i mężczyzn:

K16 i M16 – 16–34 lat (2007-1989)

K35 i M35 – 35–49 lat (1988-1974)

K50 i M50 – 50 i starsi (do 1973)

9. WARUNKI UCZESTNICTWA

Zawody mają charakter otwarty, może w nich startować każdy komu stan zdrowia oraz poziom wytrenowania pozwala na pokonanie trasy zawodów.

W związku z sytuacją epidemiologiczną organizacyjnie będziemy się stosować do wytycznych zawartych w rozporządzeniach ministerialnych

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest:

  1. Dokonanie zgłoszenia poprzez formularz internetowy, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ze wszystkimi jego zapisami, załącznikami i deklaracjami
  2. Dokonanie opłaty startowej, w wysokości zgodnej z niniejszym regulaminem
  3. Podpisanie karty zgłoszeniowej w Biurze zawodów
  4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy na zdrowiu uczestników zawodów
  5. Prawo startu w zawodach mają osoby, które najpóźniej w dniu zawodów ukończyły 16 lat i okażą w biurze zawodów zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach.
  6. Start zawodnika w zawodach jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na stosowanie się do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.

WAŻNE

Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.

10. ZGŁOSZENIA I ZAPISY

Rejestracja zawodników odbywa się przez formularz internetowy na stronie www.bgtimesport.pl do dnia 15.06.2023 Warunkiem uczestnictwa w Zawodach jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej.

11. WPISOWE

Opłata za udział w zawodach w zależności od terminu wpłaty wynosi:

70 zł – termin wpłaty do 15.06.2023 (czwartek)

100 zł – termin wpłaty 16 – 18.06.2023 i w Biurze zawodów

WAGA! Dla członków stowarzyszenia RYSIANKA opłata promocyjna wynosi 35 zł, jednak warunkiem jest dokonanie opłaty przelewem do dnia 15.06.2023, po tym terminie obowiązuje opłata standardowa (70 zł).

Opłatę należy uiszczać za pośrednictwem płatności on-line podczas rejestracji na zawody www.bgtimesport.pl

lub przelewem na konto bankowe:

36 8131 0005 0018 4003 2000 0010
Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka”

ul. Wyspiańskiego 22,
34-350 Węgierska Górka

Tytuł wpłaty: Bieg Żentycy – imię i nazwisko

Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów lub też nie wzięły udziału w zawodach. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

12. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

• pakiet startowy – zawartość w miarę hojności sponsorów

  • numer startowy

• zabezpieczenie medyczne

• elektroniczny pomiar czasu

• oznakowaną trasę

• napoje na mecie

• puchary i nagrody dla zwycięzców

• obsługę techniczną

• dobrą zabawę i super atmosferę

• dodatkowe świadczenia w miarę hojności sponsorów

13. WYNIKI I NAGRODY

Pierwsze miejsce w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – pamiątkowy puchar/statuetka

Pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych – nagrody rzeczowe w miarę hojności sponsorów

Najlepsza mieszkanka i mieszkaniec gminy Węgierska Górka –   nagrody rzeczowe

Warunkiem odebrania nagrody jest osobisty udział w ceremonii dekoracji.

14. OCHRONA PRZYRODY

a. Zakazane są wszystkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa Zawodów, zwłaszcza: porzucanie śmieci (wszystkie śmieci należy zostawiać na punktach kontrolnych lub donieść do mety), niszczenie roślinności, itp.

b. Zakazane jest niszczenie lub zasłanianie oznaczeń szlaków turystycznych i oznaczeń Organizatora lub w inny sposób wprowadzane w błąd, co do przebiegu trasy zawodów

c. Zakazane jest schodzenie z wyznaczonej trasy Zawodów

d. Trasa zostanie uprzątnięta z oznaczeń niezwłocznie po zakończeniu zawodów.

15. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Numer startowy – musi być umieszczony z przodu widoczny sposób.

16. BIEGI DLA DZIECI

Organizator planuje przeprowadzić biegi dla dzieci, biegi zostaną przeprowadzone w formie zabawowej bez pomiaru czasu.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a. Nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją Zawodnika.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Zawodów. Informacje o zmianach w Regulaminie Zawodów pojawią się na stronie internetowej Organizatora, ogłoszone w osobnym komunikacie.

c. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów Zawodów.

d. Jeśli zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym

organizatorów na najbliższym punkcie kontrolnym lub na numer telefonu alarmowego podany przed startem. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.

e. Wszystkich zawodników obowiązują zasady fair-play i bezwzględny zakaz ingerowania w oznakowanie trasy.

f. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany trasy, skrócenia, zmiany czasu startu lub odwołania zawodów w przypadku bardzo złych warunków pogodowych lub innych zewnętrznych czynników mogących zagrażać bezpieczeństwu uczestników bez prawa zwrotu wpisowego.

g. Numer telefonu alarmowego zostanie podany w komunikacie biura zawodów.

18. DODATKOWE INFORMACJE

Informacje na temat zawodów będą umieszczane na stronie: www.rysiankateam.pl. i stronie fb #rysiankateam

ZAPISZ SIĘ!!! : www.bgtimesport,pl

DOŁĄCZ DO NAS