Statut

STATUT

Beskidzkiego Stowarzyszenia Sportowego „RYSIANKA”

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Beskidzkie Stowarzyszenie Sportowe „Rysianka” zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy o Sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
§ 2
 1. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 2. Stowarzyszenie zrzesza osoby działające na rzecz propagowania wszystkich odmian kolarstwa górskiego, innych rodzajów sportów rowerowych, a także szeroko pojętej turystyki rowerowej oraz narciarstwa i sportów biegowych.
 3. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony
§ 3
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Węgierska Górka.
§ 5
 1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6
 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7
 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 3. Pracownikami stowarzyszenia mogą być jego członkowie.
 4. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej  Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II – Cele i formy działania

§ 8

Cele Stowarzyszenia:

 1. Popularyzacja kolarstwa górskiego i szosowego
 2. Upowszechnianie turystyki rowerowej wśród młodzieży szkolnej oraz dorosłych w tym także z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
 3. Upowszechnianie sportów rowerowych, narciarskich i biegowych jako sposobu zacieśniania więzi w społeczności lokalnej i rodzinnej.
 4. Dbałość o możliwości swobodnego rozwoju wszystkich odmian kolarstwa górskiego, innych rodzajów sportów rowerowych oraz szeroko pojętej turystyki rowerowej.
 5. Popularyzacja sportów zimowych – narciarstwa oraz sportów biegowych
 6. Upowszechnianie wiedzy o kolarstwie, narciarstwie i biegach górskch oraz promowanie lokalnych  szlaków i miejscowości turystycznych.
 7. Prowadzenie działalności oświatowej i propagandowej na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Działalność w zakresie oświaty, wychowania i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 9. Wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przestrzegania zasad sportowej rywalizacji.
 10. Wspierania i kreowanie inicjatyw społecznych na rzecz budowy infrastruktury rowerowej,
 11. Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 12. Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach.
 13. Integracja społeczności lokalnej, w tym integracji międzypokoleniowej.
 14. Ochrona i promocja zdrowia;
 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 16. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 17. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 18. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych
 19. Promowanie rozwoju turystyczno-krajoznawczego w regionie.
 20. Promocja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 21. Aktywizacja obywateli na rzecz upowszechniania zdrowego stylu życia.
 22. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
 23. Ratownictwo i ochrona ludności;
 24. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi
 25. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpraca między społeczeństwami;
 26. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 27. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 28. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustwy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 29. Promocja i organizacja wolontariatu;
 30. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;
 31. Zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne w szczególności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i zdrowia.
 32. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
§ 9
 1. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i środowisk do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.
§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych.
 2. Organizowanie imprez sportowych, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia.
 3. Działalność wydawniczą.
 4. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową.
 5. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi.
 6. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi.
 7. Współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia.
 8. Współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia.
 9. Tworzenie sieci i narzędzi służących rozwojowi partnerstw wspierających działalność statutową Stowarzyszenia, w tym zagranicznych.
 10. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych oraz usług wspomagających działania zgodnie ze statutowymi celami Stowarzyszenia.
 11. Realizowanie i stymulowanie tworzenia partnerstw międzysektorowych umożliwiających wdrożenie projektów przynoszących korzyści dla środowiska.

Rozdział III –  Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych
 2. członków uczestników
 3. członków wspierających
 4. członków honorowych
§ 12
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, który złoży deklarację członkowską. Ukończyła 18 lat i deklaruje gotowość wspierania celów Stowarzyszenia;
 2. Członkiem uczestnikiem może być osoba w wieku poniżej 18 lat. Członek uczestnik może za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów być przyjęty do Stowarzyszenia w charakterze uczestnika i ma prawa oraz obowiązki przewidziane § 16, za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Wypełni deklarację członkowską uczestnika. Z chwilą ukończenia 18 lat członek uczestnik uzyskuje wszelkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową, intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. Jest obowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym porozumieniu oraz wypełni deklarację członkowską.
  1. członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
  2. członek wspierający posiada obowiązki określone w §16 ust.2
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba będąca członkiem Stowarzyszenia i mająca wybitny wkład pracy dla dobra Towarzystwa po upływie minimum 5-u lat członkostwa. Tytuł członka honorowego  nadaje Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu. Posiada  prawa takie jak członek zwyczajny.
  1. W szczególnych przypadkach na wniosek Zarządu, po uprzednim rozpoznaniu sprawy Walne Zgromadzenie może pozbawić tego tytułu.
  2. W szczególnych przypadkach, na wniosek Zarządu, tytuł ten może być przyznany osobie niebędącej członkiem Stowarzyszenia.
  3. Członkowie honorowi są zwolnieni od opłacania składek członkowskich i czynnego udziału w życiu Stowarzyszenia.
§ 13
 1. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
  3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
  5. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
 2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
  4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.
§ 14

 

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na pismie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. uchwały Zarządu o skreśleniu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 1 roku lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
  4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
§ 15
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
§ 16

Wyróżnienia i kary.

 1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wypełnianie obowiązków oraz duży wkład pracy mogą być wyróżnieni:
  1. pochwałą,
  2. nagrodą rzeczową,
  3. dyplomem uznania,
  4. w inny sposób
 2. W przypadku czynu nielicującego z postawą członka Stowarzyszenia, nie przestrzegania statutu, uchwał i decyzji Walnego Zgromadzenia, na członków Stowarzyszenia mogą być nakładane przezZarząd następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. ostrzeżenie,
  3. czasowe pozbawienie praw członkowskich,
  4. usunięcie spośród członków Stowarzyszenia
 3. W przypadku otrzymania kary dyscyplinarnej, członek Stowarzyszenia ma prawo odwołać się od decyzji Zarządu do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni.

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.
§ 18
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 2. W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie – 30 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
 3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, czyba że odrębne postanowienia Statutu stanowią inaczej.
§ 19
 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków ‚pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 2. Rezygnacja na piśmie członka władz z pełnionej przez niego funkcji złożona na ręce Zarządu oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym organie.
§ 20

 Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być:
  1. Zwyczajne,
  2. Nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu, Komisja Rewizyjna i dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny’ wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad.
 6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany spośród obecnych członków.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.
 8. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. uchwalenie statutu i jego zmian,
 2. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w
 6. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
§ 22
 1. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do 31 grudnia.
 2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący wybrany w głosowaniu jawnym oraz sekretarz który protokołuje obrady, również wybrany w głosowaniu jawnym.
 4. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
§ 23

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza, którzy wybierani są spośród członków zarządu
 2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
 5. Osoby będące w Zarządzie:
  1. mogą być pracownikami Stowarzyszenia,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i planów budżetowych,
 3. zatwierdzanie regulaminów zarządu i komisji rewizyjnej Stowarzyszenia, sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego, prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 10. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 12. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych,
 13. uchwalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
 14. podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,
 15. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 16. inne, wynikające z niniejszego statut.
§ 25
 1. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Kierownika (Dyrektora).
 2. Kierownik (Dyrektor) kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
§ 26

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jegodziałalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie PrzewodniczącegoKomisji.
 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata
§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
 3. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
§ 28
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków Komisji.
§ 29
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani być pracownikami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związkumałżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów, ale nie mogą otrzymywać wynagrodzenia
 5. Członek Komisji Rewizyjnej może zostać odwołany, w momencie niewywiązywania się ze swoich obowiązków, działania na szkodę Stowarzyszenia.

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 30
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne
  3. wpływy z działalności statutowej odpłatnej i nieodpłatnej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
  4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
  5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
  6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów
 2. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych w regulaminie opłat członkowskich uchwalonym przez Zarząd,
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do własnych członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie stowarzyszenia, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. b) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu, Prezesa Zarządu i Sekretarza, Prezesa Zarządu i członka zarządu lub Wiceprezesa Zarządu i Sekretarza, Wiceprezesa Zarządu i członka Zarządu lub Sekretarza i Członka Zarządu.

Rozdział VI – Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 31
 1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem §22 ust. 2 i ust. 3).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także organizacje pozarządowe mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 12.02.2018

DOŁĄCZ DO NAS